ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਕਵਰੇਜ

31-01-2013 ਦਾ ਸਟੇਟਸ

ਮਿਤੀ 31-01-2013 ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ/ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ
ਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨਜ
ਨਿਰਭਰ ਸਕੀਮਾਂ                      ਸਕੀਮਾਂ ਅੇਮ.ਐਚ. ਓ.ਐਚ. ਕੁੱਲ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 765 1058 667 1725
ਟਿਊਬਵੈੱਲ 6049 9858 1056 10914
ਇੰਡੀਆਮਾਰਕ-II ਹੈਂਡ ਪੰਪ 1532 1054 514 1568
ਕੁੱਲ 8346 11970 2237 14207

    ਨੋਟ: ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
All rights reserved
The site is designed & developed by Deloitte Touche & Tohmatsu India Pvt. Ltd,Contents Provided by Department of Water Supply & Sanitation Punjab
Site best viewed in 1280 X 800 and IE7+