ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ :-

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬੀਨਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਤਿੰਨੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਲ (ਡੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿôਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇôਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੌੜੀਂਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।


All rights reserved
The site is designed & developed by Deloitte Touche & Tohmatsu India Pvt. Ltd,Contents Provided by Department of Water Supply & Sanitation Punjab
Site best viewed in 1280 X 800 and IE7+